Intézményi közzétételi lista

Cecei Általános Iskola

7013 Cece, Árpád utca 3.
OM azonosító: 038726
Telefon/fax: 06-25/505-140
e-mail: iskolacece@gmail.com

Dokumentumok

pdfA magyar gyermekvédelmi rendszer működése

A Cecei Általános Iskola nevelőinek fogadóóra beosztása a 2018/19-es tanév I. félévére

Kedves Szülők és Érdeklődők!

A táblázatba foglalva találják a Cecei Ált. Iskola nevelőinek heti fogadóóra beosztását. Kérem, hogy amennyiben előre tervezetten kívánnak a fogadóórán megjelenni és beszélni a nevelővel, akkor ezt előre jelezzék az iskola titkárságán, a 25-505-140-es telefonszámon, hogy amennyiben valamilyen rendkívüli esemény- betegség, kirándulás, továbbképzés miatt a kolléga a fogadó órás napján nem tartózkodik az intézményben, az új időpontot egyeztetni tudjuk.

Egyúttal kérem, hogy a fogadóórákon csak az iskolai életünkkel, a diákjainkkal kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatosan keressék a kollégákat!

Köszönettel: Szabóné Várady Katalin, igh.

HétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntek
7:00-7:45-Földi Józsefné---
8:00-8:45-Szabóné Várady KatalinKirály LászlóFerencziné Fülöp Cecília-
9:00-9:45Szücsné Takács Ilona
Tornócziné Bondor Csilla
-Boros Lilla
Bali Péter
Csajtainé Szabó Ágnes-
10:00-10:45-Borosné Asbóth IlonaFerenczi Roland--
11:00-11:45Kélingené Sáfrány Szilvia
Kaczné Lajtos Judit
Horváth Ágnes
Komáromi Éva
-Südi László-
12:00-12:45-Sohárné Bali Mária---
13:00-13:45Ráczné Pincési Julianna--Lajtos Erzsébet-

A fenntartó által engedélyezett első osztályok

pdf2013/2014
pdf2014/2015
pdf2015/2016
pdf2016/2017
pdf2017/2018
pdf2018/2019

A beiratkozásra meghatározott idő

pdfFelvételi eljárásrend 2018-2019

Fenntartó által engedélyezett pedagógus státuszok és osztályok száma

pdf2018-2019

Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

pdf2018.01.31. Önértékelési jegyzőkönyv
pdf2018.02.01. Intézményi intézkedési terv
pdf2018.02.08. Intézményi ellenőrzés

Az intézmény munkarendje

Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután 17:00 óráig tartanak nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.

Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8:00 óra és 15:45 óra között kell megszervezni.

Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. Egyéb foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása mellett és után szervezhetők.

A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8:00 órakor kezdődik. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.

A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt a látogatásra.

A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - az igazgató tehet.

A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. (A 26./1997. (IX. 3. ) NM rendelet alapján.)

Az óraközi szünetek időtartama 15 perc.

Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető.

Rendkívüli esetben az igazgató rövidített órákat is elrendelhet.

Projektjellegű munka során (témahét, moduláris programok, három hetet meghaladó projekt) szükséges lehet a hagyományos keretektől eltérő munkaszervezés, melyről a szaktanár javaslata alapján az igazgató dönt.

A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkaközösség- vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti, kivéve az igazgató által elrendelt eseteket.

A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16:30 óráig tart.

Az iskolában reggel 7:15 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

A tanuló felvétele

A Közoktatási törvény 50. §-nak megfelelően történik.

A tanulói felvételről a tankötelezettség szabályozása szerint kell eljárni.

Az első osztályos tanulók felvétele óvodai szakvélemény alapján történik. Az osztályba sorolásról - szülői kérések lehetséges figyelembe vételével – az igazgató és a tagintézmény-vezető dönt.

Beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
 • óvodai szakvéleményt, amely bizonyítja az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
 • a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság szakvéleményét (ha releváns)
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (2.-8. évfolyamba történő felvétel esetén)
 • ezeken kívül az adatszolgáltatás gördülékenysége végett kérjük:
  • a szülő személyi igazolványát
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • gyermek társadalombiztosítási igazolványát („TAJ kártya”)

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről:

 • az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója, vagy tagintézmény-vezetője dönt.

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések

Az intézmény alapfokú közoktatási feladatot lát el, így a Köznevelési Törvény 2.§ értelmében az intézmény diákjait térítési díj fizetésére nem kötelezi.

Intézményünkben a tanulóknak térítési díjat kell fizetni az intézményben igénybe vett étkezésért a jogszabályban meghatározottak szerint.

A térítési díj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

A térítési díj befizetése havonta készpénzben történik. A fizetés időpontjáról és mértékéről a szülőket alsó tagozaton az üzenő füzet útján, felső tagozaton a hirdető táblán értesítjük, a gyermekétkeztetést fenntartó Önkormányzatok tájékoztatása alapján. A térítési díj befizetésének lehetőségéről minden esetben a gyermekétkeztetést finanszírozó önkormányzat dönt.

A szociális támogatásra való javaslattétel elvei

A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén az iskola pedagógusai kezdeményezik, hogy az igazgató indítson eljárást - az ifjúságvédelmi felelős közreműködésével - rendszeres, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására.

Kéthavi étkezési díjtartozás esetén kérik a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtását.

Az intézmény ifjúságvédelmi felelőse közreműködik az iskolai étkezési lehetőségek kedvezményes igénybevételéhez szükséges támogatás igénylésében.

A tanulók szociális helyzetének javítására az osztályfőnök javaslata alapján, az gyermekvédelmi felelős segély vagy természetbeni támogatás megítélését kezdeményezi az illetékes önkormányzatoknál, valamint más támogatás odaítélésre jogosult szervnél.

A gyermekvédelmi felelős feladata folyamatosan figyelemmel kísérni a gyermeket érintő szociális és ösztöndíj jellegű pályázatokat. Köteles arról tájékoztatni a tanulót, szüleiket és segítséget nyújtani családok számára a pályázatok elkészítéséhez.

Gyermekjogi képviselet

Mérés-értékelés évenkénti eredményei

FIT-jelentés :: 2015
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2014
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2013
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2012
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2011
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2010
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2009
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet
pdfTelephelyi jelentés
Összefoglalás
FIT-jelentés :: 2008
pdfTelephelyi jelentés
6. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
8. évfolyam
pdfTelephelyi jelentés
Tanulási környezet

A Cecei Általános Iskolából kimaradt diákok középfokú iskolákban elért eredményei

Excel2014-2015-es tanév II. félév
Excel2015-2016-es tanév II. félév
Excel2016-2017-es tanév II. félév

Belső ellenőrzés

WordELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Cece Általános Iskola túlóra és helyettesítések elszámolásának és az integrációs pályázat kapcsán kifizetett személyi juttatások vizsgálata
Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét