Pályázat 2. - 2020. június 9.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Cecei Általános Iskola

tanító - bármely műveltségterület

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01. - 2021.04.07. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7013 Cece, Árpád utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nevelő-oktató munka végzése tanító munkakörben a Köznevelési tv., a helyi pedagógiai program és a Szervezeti és Működési Szabályzat irányelveinek megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tiringer Istvánné mb. intézményvezető nyújt, a 30/268-0986 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7013 Cece, Árpád utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/225-21/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító - bármely műveltségterület.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/225-21/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító - bármely műveltségterület.

vagy

        Elektronikus úton Tiringer Istvánné mb. intézményvezető részére a tiringeristvanne72@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Határtalanul Fenntarthatósági Témahét

Cece

Cece Nagyközség
honlapja

Ökoiskola

Óvoda

Cecei Óvoda
 

Digitális témahét